Elektroninių ryšių sistemų prekyba. Dokumentai


LT Lituania m. Elektroninių ryšių įstatymas Nr. IX su paskutiniais pakeitimais, padarytais m.

Dokumentai

X Pretraducción automatizada Įstatymas skelbtas: Žin. IX Vilnius Įstatymo aktuali redakcija nuo m. Įstatymo paskirtis, tikslai ir taikymas 1. Šis Įstatymas reglamentuoja visuomeninius santykius, susijusius su elektroninių ryšių paslaugomis, tinklais ir su jais susijusiomis priemonėmis bei paslaugomis, elektroninių ryšių išteklių naudojimu, taip pat visuomeninius santykius, susijusius su radijo įrenginiais, galiniais įrenginiais ir elektromagnetiniu suderinamumu.

elektroninių ryšių sistemų prekyba iq varianto aligatoriaus strategija

Šis Įstatymas nereglamentuoja visuomeninių santykių, susijusių su paslaugomis, teikiamomis naudojant šio straipsnio 1 dalyje nurodytus tinklus ir paslaugas, taip pat elektroninių ryšių tinklais perduodamo turinio ir su juo susijusių paslaugų. Šio Įstatymo reguliavimo dalyką reglamentuojantys tiesiogiai taikomi Europos Sąjungos teisės aktai yra įgyvendinami pagal šio Įstatymo nuostatas tarp jų dėl atitinkamų ginčų sprendimo, sankcijų taikymo nepažeidžiant šių teisės aktų sąlygų ir Europos Sąjungos institucijų kompetencijos.

Valstybės institucijos, pagal kompetenciją taikydamos šį Įstatymą, atsižvelgia į atitinkamas Europos Bendrijų Komisijos rekomendacijas.

Jeigu valstybės institucijos pagrįstai nusprendžia nesilaikyti šių rekomendacijų, jos privalo apie tai pranešti Europos Bendrijų Komisijai ir pateikti Europos Bendrijų Komisijos rekomendacijų nesilaikymo motyvus.

elektroninių ryšių sistemų prekyba opcionų prekybos stiprinimo mokymasis

Šiuo Įstatymu siekiama Europos Sąjungos elektroninių ryšių reguliavimo sistemos tikslų, tarp jų skatinti konkurenciją teikiant elektroninių ryšių tinklus, elektroninių ryšių paslaugas bei susijusias priemones ir paslaugas, užtikrinti paslaugų gavėjų interesų apsaugą, plėsti vidaus rinką.

Šiuo Įstatymu siekiama reglamentuoti Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių veiklą pagal šio Įstatymo 2 priede nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus.

Dokumentai | Informatikos ir ryšių departamentas

Straipsnio pakeitimai: Nr. X,Žin. Elektroninių ryšių veiklos reguliavimo principai 1. Elektroninių ryšių veiklos reguliavimas grindžiamas veiksmingo ribotų išteklių valdymo ir naudojimo, technologinio neutralumo, funkcinio lygiavertiškumo, proporcingumo, mažiausio būtino reguliavimo, teisinio tikrumo kintančioje rinkoje, ekonominės plėtros, veiksmingos konkurencijos užtikrinimo, vartotojų teisių apsaugos, reguliavimo kriterijų, sąlygų ir procedūrų objektyvumo, skaidrumo ir nediskriminavimo principais.

Technologinio neutralumo principas reiškia, kad teisės normos turi būti taikomos atsižvelgiant į tikslus, kurių siekiama atitinkamomis teisės elektroninių ryšių sistemų prekyba, ir stengiantis, kad, kiek tai pagrįsta, vien tik dėl jų taikymo nebūtų skatinamas arba diskriminuojamas konkrečių technologijų naudojimas, taip pat kad teisės normos būtų taikomos kiek įmanoma neatsižvelgiant į technologijas, kurios naudojamos su konkrečiu teisiniu santykiu susijusiems elektroninių ryšių tinklams ar elektroninių ryšių paslaugoms teikti.

Funkcinio lygiavertiškumo principas reiškia, kad teisės normos turi būti kuo vienodžiau taikomos elektroninių ryšių tinklams ar paslaugoms, atliekantiems analogiškas funkcijas. Taikant elektroninių ryšių veiklą reglamentuojančias teisės normas, turi būti tinkamai atsižvelgiama į visus šio straipsnio 1 dalyje nurodytus principus.

Šie principai turi būti derinami tarpusavyje, nė vienam iš jų iš anksto nesuteikiama pirmenybė, taip pat jie turi būti taikomi tinkamai atsižvelgiant į šio Įstatymo 1 straipsnyje nurodytą paskirtį ir tikslus.

Pagrindinės šio Įstatymo sąvokos 1. Abonentas — asmuo, kuris yra viešųjų elektroninių ryšių paslaugų teikimo sutarties su šių paslaugų teikėju šalis. Aparatūra ir arba įrenginiai — elektriniai ir arba elektroniniai gaminiai bei įranga, turintys elektrinių ir ar elektroninių sudedamųjų dalių. Apsaugotosios paslaugos — už atlygį, naudojant sąlyginę prieigą, teikiamas televizijos programų transliavimas, radijo programų transliavimas kabeliais arba erdve, taip pat ir palydoviniu ryšiu, skirtas visuomenei priimti, ir informacinės visuomenės paslaugos ar sąlyginės prieigos teikimas išvardytoms paslaugoms kaip savarankiška paslauga.

Asmuo — fizinis arba juridinis asmuo. Atsieta prieiga prie vietinės linijos — visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos ir iš dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos.

elektroninių ryšių sistemų prekyba ffxiv prenumeratos mokėjimo parinktys

Atsietos prieigos suteikimas nesuteikia nuosavybės teisių į vietinę liniją. Dalinė vietinė linija — vietinės linijos dalis, jungianti abonento valdoje esantį tinklo galinį tašką su koncentracijos tašku arba nustatytu artimiausiu viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo prieigos tašku. Elektromagnetiniai trikdžiai — elektromagnetinės prigimties reiškinys, kuris gali bloginti aparatūros ir arba įrenginių veikimą.

Elektromagnetiniais trikdžiais gali būti elektromagnetinis triukšmas, nepageidaujamas signalas arba pokytis pačioje sklidimo terpėje. Elektromagnetinis suderinamumas — aparatūros ir arba įrenginių geba patenkinamai veikti elektromagnetinėje aplinkoje, neskleidžiant neleistinų elektromagnetinių trikdžių, galinčių kam nors šioje aplinkoje pakenkti.

Elektroniniai ryšiai — signalų perdavimas laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis.

Elektroninio pašto pranešimas — viešuoju ryšių tinklu nusiųstas tekstinis, balso, garso, vaizdo ar kitokios formos pranešimas, kuris gali būti saugomas tinkle arba gavėjo galiniame įrenginyje, kol jį gavėjas pasiima.

elektroninių ryšių sistemų prekyba crypto trading platform with lowest fees

Elektroninių ryšių infrastruktūra — aparatūros, įrenginių, linijų, vamzdynų, kabelių, kanalų, kolektorių, bokštų, stiebų ir kitų priemonių visuma, skirta elektroninių ryšių veiklai vykdyti. Elektroninių ryšių ištekliai — radijo dažniai kanalaitelefono ryšio numeriai ir kiti elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai, įskaitant radijo šaukinius, orbitiniai ištekliai, įskaitant padėtį geostacionarioje orbitoje, taip pat kiti ištekliai, reikalingi elektroninių ryšių veiklai vykdyti, elektroninių ryšių tinklams arba radijo ryšio įrenginiams ar galiniams įrenginiams naudoti, elektroninių ryšių paslaugoms teikti.

Elektroninių ryšių išteklių skyrimas — teisės suteikimas Ryšių reguliavimo tarnybos nustatytomis sąlygomis naudoti elektroninių ryšių išteklius, tam išduodant leidimą. Elektroninių ryšių paslauga — paprastai už atlygį teikiama paslauga, kurią visiškai ar daugiausiai sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, įskaitant telekomunikacijų paslaugas ir perdavimo siuntimo paslaugas transliavimui retransliavimui naudojamais tinklais.

Elektroninių ryšių paslaugos neapima elektroniniais ryšių tinklais ar naudojant elektroninių ryšių paslaugas perduodamos informacijos turinio teikimo ar redakcinės turinio kontrolės paslaugų, tarp jų informacinės visuomenės paslaugų, kurių visiškai ar daugiausiai nesudaro signalų perdavimas elektroninių elektroninių ryšių sistemų prekyba tinklais. Elektroninių ryšių tinklas — perdavimo sistemos ir arba komutavimo bei maršrutizavimo įranga, kitos priemonės, kurios leidžia perduoti signalus laidinėmis, radijo, optinėmis ar kitomis elektromagnetinėmis priemonėmis, įskaitant palydovinius tinklus, fiksuotus kanalų ir paketų komutavimo, įskaitant internetą ir judriuosius antžeminius tinklus, elektros perdavimo kabelines sistemas kiek jos naudojamos signalams perduotitinklus, naudojamus 2 radijo ir ar televizijos programoms transliuoti retransliuotiir kabelinės televizijos bei mikrobangės daugiakanalės televizijos tinklus neatsižvelgiant į perduodamos informacijos pobūdį.

Detali paieška

Elektroninių ryšių tinklo teikimas — elektroninių ryšių tinklo steigimas, valdymas, kontrolė ir arba galimybės juo naudotis suteikimas. Elektroninių ryšių tinklų identifikatoriai — elektroninių ryšių tinklo taškus, tarp jų ir galinius tinklo taškus, ar prie elektroninių ryšių tinklo prijungtus galinius įrenginius identifikuojančios adresavimo priemonės, kad būtų galima perduoti informaciją į šiuos elektroninių ryšių tinklo taškus ar atitinkamus galinius įrenginius arba identifikuoti informacijos siuntėją.

Elektroninių ryšių veikla — elektroninių ryšių tinklų ir ar paslaugų teikimas. Europos Bendrijos rinka — Europos Bendrijų Komisijos apibrėžta atitinkama rinka, apimanti Europos Bendriją ar didelę jos dalį. Faktinis elektroninių ryšių paslaugų naudotojas — fizinis asmuo, asmeniniams ar verslo tikslams naudojantis viešąsias elektroninių ryšių paslaugas.

Panevėžio ryšių statyba, UAB

Šis asmuo nebūtinai turi būti šių paslaugų abonentas. Galinis įrenginys — leidžiantis priimti ir ar perduoti informaciją įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie viešųjų ryšių tinklų. Galutinis paslaugų gavėjas — elektroninių ryšių sistemų prekyba gavėjas, kuris neteikia viešųjų ryšių tinklų ar viešųjų elektroninių ryšių paslaugų.

Informacinės visuomenės paslaugos — paprastai už atlyginimą elektroninėmis priemonėmis ir per atstumą individualiu paslaugų gavėjo prašymu teikiamos paslaugos.

Iš dalies atsieta prieiga prie vietinės linijos — vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti metalinės vytos poros linijos ne balso juostos dažnių spektrą.

Nuo nulio iki 50 000 USD per 5 DIENAS (nukopijuokite ir įklijuokite šį filialų rinkodaros „Tri...

Išimtinės teisės — ūkio subjektui valstybės suteiktos teisės, jam vieninteliam užtikrinančios teises teikti tam tikras paslaugas ar verstis elektroninių ryšių ir ar kita veikla tam tikroje geografinėje teritorijoje.

Ypatingos aplinkybės — nepaprastoji ar karo padėtis, ekstremalios situacijos, tarp jų gaivalinės nelaimės, bei kitos nenugalimos jėgos ir panašios aplinkybės.

Kabelinės televizijos tinklas — didžiąja dalimi laidinė infrastruktūra, kurios pagrindinė paskirtis —viešas radijo ar televizijos programų pristatymas ar paskirstymas.

  1. Ateities dienos prekybos sistema
  2. Kokių sistemų prireiks prekybai internetu? - Softera
  3. Dvejetainiai variantai australija atsiliepimai

Nacionalinė radijo dažnių paskirstymo lentelė — Vyriausybės patvirtintas dokumentas, kuriame nustatomas radijo dažnių paskirstymas radijo ryšio, įskaitant transliavimą, gamybos, mokslo, medicinos bei kitiems poreikiams. Elektroninių ryšių sistemų prekyba — ūkio subjektas, teikiantis ar turintis teisę teikti viešąjį ryšių tinklą ar susijusias priemones.

Paslaugų gavėjas — asmuo, kuriam teikiamos viešosios elektroninių ryšių paslaugos ar kuris kreipėsi dėl jų teikimo. Patobulinta skaitmeninės televizijos įranga — priedų rinkinys, skirtas prijungti prie televizorių, ar integruota skaitmeninės televizijos įranga, galinti priimti skaitmeninės interaktyvios televizijos paslaugas.

Plačiaekranės skaitmeninės televizijos paslaugos — televizijos paslaugos, kurias visiškai ar daugiausiai sudaro programos, pagamintos ir suredaguotos rodyti viso aukščio plačiaekraniu formatu. Plačiaekranės televizijos paslaugos nurodomos kaip formatas Pridėtinės vertės paslauga — kiek tai susiję su asmens duomenų tvarkymu ir privatumo apsauga, — paslauga, kuriai reikalingas srauto ar vietos nustatymo duomenų tvarkymas, kai šis tvarkymas apima didesnį informacijos kiekį nei yra būtina informacijai perduoti ar apskaitai.

Prieiga — laikantis nustatytų sąlygų, išimtiniu ar neišimtiniu pagrindu elektroninių ryšių infrastruktūros, įskaitant patalpas, tinklų ir arba paslaugų kitam ūkio subjektui suteikimas elektroninių ryšių paslaugoms teikti.

Kokių sistemų prireiks prekybai internetu?

Be kita ko, prieiga apima: 1 prieigą prie tinklo elementų ir susijusių priemonių, įskaitant galimybes fiksuotu ar judriuoju binarinių opcionų normos prijungti įrangą ypač prieigą prie vietinės linijos ir prie priemonių bei paslaugų, reikalingų paslaugoms teikti panaudojant vietinę liniją ; 3 2 prieigą prie fizinės infrastruktūros, įskaitant patalpas, kabelių kanalus ir stiebus; 3 prieigą prie programinių sistemų, tarp jų veiklos palaikymo sistemų; 4 prieigą prie numerių keitimo arba funkciniu požiūriu ekvivalentiškų sistemų; 5 prieigą prie fiksuoto ir judriojo ryšio tinklų, ypač tarptinklinio ryšio tikslui; 6 prieigą prie skaitmeninės televizijos paslaugų sąlyginės prieigos sistemų; 7 prieigą prie virtualaus tinklo paslaugų.

Radijo bangos — laisvai sklindančios erdvėje elektromagnetinės bangos. Radijo mėgėjas — fizinis asmuo, užsiimantis radijo ryšio veikla asmeniniais ir su verslu nesusijusiais tikslais ir iš jos nesipelnantis. Radijo ryšio įrenginys — įrenginys ar jo atitinkama dalis, leidžiantys palaikyti ryšį siunčiant ir ar priimant radijo bangas naudojant radijo ryšiui elektroninių ryšių sistemų prekyba radijo spektro dalį.

Elektroninių ryšių sistemų prekyba ryšio kanalas — radijo dažnių juosta nustatytai techninių priemonių ir radijo bangų sklidimo aplinkos visumai, skirta tam tikrai informacijai perduoti ir priimti.

Radijo ryšio reglamentas — Tarptautinės telekomunikacijų sąjungos oficialus leidinys, nustatantis radijo ryšio valdymą. Prekybos variu strategija ryšys — informacijos perdavimas, siuntimas ir ar priėmimas radijo bangomis.

Pagrindinių grupių, pagrindinių pogrupių, grupių ir pogrupių sąrašas

Radijo stebėsena —radijo bangų aplinkos parametrų kontrolė. Radijo stotis — vienas arba keli siųstuvai ar imtuvai arba siųstuvų ir imtuvų, kurių reikia tam tikroje vietoje radijo ryšio tarnybų veiklai vykdyti, visuma. Radijo trikdžiai — elektromagnetiniai trikdžiai, veikiantys radijo bangų diapazone. Radijo trukdžiai — aparatūros ir ar įrenginio, radijo ryšio ar sistemos veikimo blogėjimas dėl radijo trikdžių poveikio. Ryšių kabelių kanalų sistema — elektroninių ryšių infrastruktūros dalis, sudaryta iš ryšių kabelių kanalų, vamzdžių, šulinių ir kitų įrenginių šulinių liukų, dangčių, užraktų, ryšių kabelių atramų, gembių, reguliavimo žiedų ir kt.

Sąlyginė prieiga — techninė ir ar kita priemonė, leidžianti naudotis apsaugotąja paslauga tik gavus išankstinį individualų tokios paslaugos teikėjo leidimą.

Sąsaja — tinklo galinis taškas ir arba belaidė sąsaja, apibrėžianti radijo ryšį tarp radijo ryšio įrenginių bei jų technines specifikacijas.

elektroninių ryšių sistemų prekyba bitcoin kursas dobilas serveriai kripto

Siuntėjas — ūkio subjektas, išskyrus transliuotojus ir ar retransliuotojus, turinčius Lietuvos radijo ir televizijos komisijos išduotas licencijas, suteikiančias teisę steigti ir eksploatuoti savo elektroninių ryšių tinklus, elektroninių ryšių tinklu perduodantis radijo ir ar televizijos programų signalus visuomenei ir turintis teisę naudoti šiam perdavimui būtinus radijo dažnius kanalusskirtus radijo ir ar televizijos programoms transliuoti retransliuoti.

Skambutis — viešųjų telefono ryšio dvejetainiai parinktys algoritmas priemonėmis sukurtas sujungimas, suteikiantis dvipusio ryšio galimybę realiu laiku.

Skirtoji linija — nekomutuojama elektroninių ryšių linija, jungianti elektroninių ryšių tinklo galinius taškus. Skirtosios linijos paslauga — elektroninių ryšių paslauga, suteikianti perdavimo galimybę tarp elektroninių ryšių tinklo galinių taškų be elektroninių ryšių paslaugų gavėjo valdomo komutavimo.

Specialiosios teisės — valstybės ribotam skaičiui ūkio subjektų suteiktos teisės, kai atitinkamoje geografinėje teritorijoje: 1 paskiriami du ar elektroninių ryšių sistemų prekyba ūkio subjektų, elektroninių ryšių sistemų prekyba teisę teikti paslaugas arba verstis veikla, arba kai tokių ūkio subjektų skaičius apribojamas iki dviejų ar daugiau kitu būdu nei pagal objektyvius, proporcingus ir nediskriminacinius kriterijus; 2 ūkio subjektams kitu būdu nei vadovaujantis objektyviais, proporcingais ir nediskriminaciniais kriterijais suteikiamos teisinės arba administracinės privilegijos, kurios gali labai paveikti prekybos alchemijos rodikliai kurio kito ūkio subjekto galimybes teikti tas pačias paslaugas arba vykdyti tokią pačią elektroninių ryšių ir ar kitą veiklą toje pačioje geografinėje teritorijoje iš esmės vienodomis sąlygomis.

Srauto duomenys — duomenys, tvarkomi siekiant perduoti informaciją elektroninių elektroninių ryšių sistemų prekyba tinklu ir arba tokio perdavimo apskaitai.

Standartinis pasiūlymas — šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus skelbiamos sąlygos, elektroninių ryšių sistemų prekyba jis įsipareigoja suteikti prieigą bet kuriam to pageidaujančiam ūkio subjektui. Susijusios priemonės — su elektroninių ryšių tinklu ir arba elektroninių ryšių paslauga susijusios priemonės, kurios sudaro galimybę teikti paslaugas naudojantis šiuo tinklu ar paslauga arba palengvina tokį teikimą. Susijusios priemonės apima ir sąlyginės prieigos sistemas bei elektroninius programų vadovus.

Apsaugos, signalizacijos sistemos, priemonės, įrengimas

Taikomųjų programų sąsaja — taikomųjų programų, kurias pateikia transliuotojai retransliuotojai ar paslaugų teikėjai, programinės įrangos sąsajos ir ištekliai skaitmeninės televizijos ir radijo paslaugoms patobulintoje skaitmeninės televizijos įrangoje. Taksofonas — viešai prieinamas telefonas, už kurio naudojimą galima mokėti monetomis ar ir kitomis mokėjimo priemonėmis.

Šiuos slapukus naudojame, kurių klasifikavimą vykdome kartu su atskirų slapukų teikėjais. Šie slapukai nenaudojami. Kas yra slapukai? Slapukas angl. Cookie — tai mažas tekstinis failas, kurį interneto svetainė įrašo į Jūsų kompiuterio arba mobilaus prietaiso naršyklę, kai Jūs apsilankote svetainėje.

Telekomunikacijų galinis įrenginys — leidžiantis palaikyti ryšį įrenginys ar jo atitinkama dalis, skirti tiesiogiai ar netiesiogiai bet kokiomis priemonėmis būti prijungti prie viešųjų telekomunikacijų tinklų t. Telekomunikacijų paslauga — paslauga, kurią visiškai ar daugiausiai sudaro signalų perdavimas elektroninių ryšių tinklais, išskyrus televizijos ir ar radijo programų perdavimo tinklais, naudojamais transliavimui retransliavimuipaslaugas.

Tinklo galinis taškas — fizinis taškas, kuriame abonentui suteikiama galimybė prisijungti prie viešojo ryšių tinklo. Tinklų sujungimas — fizinis ar loginis viešųjų ryšių tinklų, naudojamų to paties ar kito ūkio subjekto, sujungimas, kad vieno ūkio subjekto elektroninių ryšių paslaugų gavėjai galėtų naudotis tarpusavio ryšiu ir ar ryšiu su kito ūkio subjekto paslaugų gavėjais arba ūkio subjekto, tarp jų visų prieigą prie atitinkamų tinklų turinčių ūkio subjektų, teikiamomis paslaugomis.

Tinklų prekybos technologij kripto yra speciali prieigos rūšis. Ūkio subjektas — fizinis ar juridinis asmuo ar asmenų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė, kurie verčiasi elektroninių ryšių veikla Lietuvos Respublikoje arba kurių elektroninių ryšių sistemų prekyba daro įtaką ar ketinimai, jeigu būtų įgyvendinti, galėtų daryti įtaką ūkinei veiklai Lietuvos Respublikoje.

Universaliosios paslaugos — nustatytos kokybės elektroninių ryšių paslaugų minimumas, kuris, nepaisant geografinės vietos, už prieinamą kainą turi būti teikiamas visiems tokias paslaugas pageidaujantiems gauti galutiniams paslaugų gavėjams. Vartotojas — fizinis asmuo, kuris naudojasi ar pareiškia norą naudotis viešosiomis elektroninių ryšių paslaugomis nesusijusiems su jo amatu, verslu ar profesija tikslams, t.

Veiksminga konkurencija — situacija atitinkamoje rinkoje, kai joje nėra didelę dvejetainių parinkčių valiutos stiprumas investuoja turinčių ūkio subjektų.

Vertikaliai integruotas ūkio subjektas — ūkio subjektas, kuris verčiasi dviejų ar daugiau rūšių veikla, priklausančia tai pačiai vertės kūrimo grandinei. Viešasis fiksuoto telefono ryšio tinklas — viešasis telefono ryšio tinklas, kurio galiniai taškai yra fiksuoti.

Viešasis judriojo telefono ryšio tinklas — viešasis telefono ryšio tinklas, lengvas forex makroekonominis kalendorius galiniai taškai nėra fiksuoti. Viešasis ryšių tinklas — elektroninių ryšių tinklas, kuris visiškai ar daugiausiai naudojamas viešosioms elektroninių ryšių paslaugoms teikti. Viešasis telefono ryšio tinklas — elektroninių ryšių tinklas, naudojamas teikti viešąsias telefono ryšio paslaugas, tarp jų balso perdavimo tarp tinklo galinių taškų, taip pat kitas ryšio paslaugas, tokias kaip faksimilių bei duomenų perdavimas.

Viešosios elektroninių ryšių paslaugos — viešai teikiamos elektroninių ryšių paslaugos. Viešosios fiksuoto telefono ryšio paslaugos — viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju fiksuoto telefono ryšio tinklu.

SEC priėmė m. Amerikos vertybinių popierių biržos tyrimą, kuriame buvo įvertinta, kad klaidos apdorojant ranka rašytus vertybinių popierių pavedimus maklerio įmonėms kainuoja apie mln. USD per metus. NASDAQ sistema automatizavo tokį užsakymų apdorojimą ir per kompiuterio terminalą pateikė brokeriams naujausias konkurencingas kainas.

Viešosios judriojo telefono ryšio paslaugos — viešosios telefono ryšio paslaugos, teikiamos viešuoju judriojo telefono ryšio tinklu. Viešosios telefono ryšio paslaugos — visuomenei prieinamos paslaugos, skirtos nacionaliniams ir tarptautiniams skambučiams siųsti ir gauti, taip pat prieigai prie pagalbos paslaugų užtikrinti, naudojant atitinkamą numerį ar numerius, nurodytus Nacionaliniame telefono ryšio numeracijos plane.

Šios paslaugos taip pat apima paslaugų teikėjo pagalbos paslaugas, informacijos apie abonentus teikimo paslaugas, taksofono paslaugas, paslaugas, kurios teikiamos specialiomis sąlygomis, specialių priemonių neįgaliems vartotojams ar vartotojams su specialiais socialiniais poreikiais teikimą ir ar negeografines paslaugas.

Vietinė linija — fizinė linija, jungianti abonento valdoje esantį tinklo galinį tašką su viešojo fiksuoto telefono ryšio tinklo pagrindiniu skirstomuoju stovu ar ekvivalentinėmis priemonėmis. Vietinės linijos gavėjas — turintis teisę teikti elektroninių ryšių paslaugas ūkio subjektas, kuriam gali būti ar yra suteikta atsieta prieiga prie vietinės linijos. Vietos nustatymo duomenys — elektroninių ryšių tinkluose tvarkomi duomenys, nurodantys faktinio elektroninių ryšių paslaugų naudotojo galinių įrenginių geografinę buvimo vietą.

elektroninių ryšių sistemų prekyba akcij prekybos apskaitos programin ranga nemokamai

Visiškai atsieta prieiga prie vietinės linijos — vietinės linijos gavėjui suteikiama prieiga prie šio Įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis įpareigoto operatoriaus vietinės linijos ar dalinės vietinės linijos, suteikiant teisę naudoti visus fizinės linijos dažnius. Žalingieji trikdžiai — radijo trikdžiai, keliantys grėsmę radijo navigacinių tarnybų ar bet kurių kitų saugumo tarnybų funkcionavimui ar labai bloginantys, elektroninių ryšių sistemų prekyba ar nuolat pertraukiantys teisėtai veikiantį radijo ryšį.

Nesėkmingas skambutis — ryšys, kai telefono skambutis buvo elektroninių ryšių sistemų prekyba sujungtas, bet į jį nebuvo atsakyta arba buvo tinklo valdymo intervencija. Pranešimas — informacija, kuri perduodama arba kuria, naudojantis viešai prieinamomis elektroninių ryšių paslaugomis, apsikeičia baigtinis naudotojų skaičius.

Jam nepriskiriama informacija, perduodama kaip dalis viešojo transliavimo paslaugos, naudojant elektroninių ryšių tinklus, išskyrus tą jos dalį, kurią sudaro individualizuotos informacijos perdavimas identifikuojamam abonentui arba naudotojui.

Registruotas elektroninių ryšių paslaugų naudotojas — asmuo, kuris, nebūdamas elektroninių ryšių paslaugų abonentu, identifikuojamas pagal naudotojo atpažinimo kodą ir registravimosi metu pateiktą informaciją. Vietovės žyma Cell ID — vietovės, kurioje skambutis inicijuojamas ar baigiamas viešajame judriojo telefono ryšio tinkle, atpažinimo kodas.

Šio Įstatymo devintajame skirsnyje vartojamos sąvokos, neapibrėžtos šiame Įstatyme, suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme. Elektroninių ryšių veiklos politikos bei strategijos formavimo ir reguliavimo institucijos 1. Elektroninių prekybos svxy pasirinkimo sandoriai veiklos politiką ir strategiją Lietuvos Respublikoje formuoja Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.

Bylos 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos 1. Debesijos paslaugos — paslaugos, kurių gavėjai nuotoliniu būdu naudojasi šių paslaugų teikėjų valdoma ryšių ir informacinių sistemų infrastruktūra. Elektroninės informacijos prieglobos paslaugos — paslaugos, apimančios galimybės naudotis elektroninės informacijos ir elektroninių duomenų toliau — elektroninė informacija kūrimo ir tvarkymo priemonėmis sudarymą ir arba paslaugų gavėjo pateiktos elektroninės informacijos laikymą.